Строително-търговска компания - ТИС ГРУП     +359 2 416 5000, 0879 82 5000

Застраховане

Ние от ТИС ГРУП ЕООД в сътрудничество със застрахователна компания може да Ви съдействаме да застраховате Вашият нов дом или извършваните строително-монтажни дейности.

Материални загуби

Чрез комбинирана застраховка „Имущество” Вие получавате защита за своите производствени ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;

Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;

Свличане или срутване на земни пластове;

Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;

Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна,отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;

Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

Удар от пътно превозно средство или животно;

Застрахователя възстановява и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие:

разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития Застрахователя предлага допълнително

 

Рисковете:

Кражба чрез взлом

Земетресение

Застраховки:

Прекъсване на бизнеса

Отговорности

Авария на машини

и други.

 

Строително–монтажни рискове

Застраховка „Строително-монтажни рискове” е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

Предмет на застраховката могат да бъдат:

цялата строителна площадка;

извършваните по договор строително-монтажни работи;

материалите;

механизацията и оборудването;

гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Застрахователя осигурява покритие:

„Всички рискове” и изплаща обезщетение при унищожаване и повреда на застрахованото имущество;

За отговорността във връзка с загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

Застрахователя предоставя допълнителни покрития за:

Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение.

Гаранционно обслужване на строителните работи.

Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз.

Вреди от земетресение.

Имущество на склад извън строителната площадка.

Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения.

Риск на проектанта.

Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.
Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Строително-търговска компания - ТИС ГРУП. Всички права запазени. © 2019 Карта на сайта.

Top