Строително-търговска компания - ТИС ГРУП     +359 2 416 5000, 0879 82 5000

За Вас ще проверим какво е възможно да се построи на избрания парцел

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

 

Предпроектното проучване e специално проучване, което се извършва преди започване на проекта, имайки за цел да установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То представлява комплексна първоначална оценка на всички настоящи и потенциални вътрешни и външни фактори, които могат да засегнат инвеститорския проект и интереси. След изясняване на идеята се установява икономическата рентабилност.

 

  1. проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове. Определят се параметрите на застрояване: максимална височина на сградата, максимална плътност на застрояване, минимална площ за озеленяване, максимално РЗП, ограничителни линии т.н.;
  2. aнализ на инфраструктурата на и около обекта, а именно: има ли изградени ВиК и Електро комуникации или тепърва ще се проектират;
  3. инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки, геодезически и др.;
  4. технологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална технология - за обекти, при които технологичното решение е определящо.

 

При необходимост се изготвят ПУП (Подробни Устройствени Планове) за промяна на предназначението, регулацията и/или застрояването на даден имот; изготвят се РУП (Работни Устройствени Планове) за детайлно представяне на етажността, вида и начина на застрояването при сключено застрояване.

 
Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Строително-търговска компания - ТИС ГРУП. Всички права запазени. © 2020 Карта на сайта.

Top