Строително-търговска компания - ТИС ГРУП     +359 2 416 5000, 0879 82 5000

Според Вашите желания и мечти ще проектираме – имате на разположение и избор от готови проекти

Този етап включва същинското изготвяне на инвестиционния проект. Той започва с получаване на визата за проектиране и завършва с издаване на разрешение за строеж от узаконяващия орган (в общия случай това е Общината). Проектирането може да е еднофазно (технически проект) или двуфазно (идеен и технически проект) според изискванията на клиента и спецификата на задачата. За започване на проектирането са необходими следните изходни данни:

Изходни данни и документи:

 1. Документи за собственост на терена /парцела/;
 2. Скица с виза за проектиране или извадка от действащ подробен устройствен план указваща начина на застрояване. (Издава се от общинската администрация след попълване на заявление по образец и представяне на документ за собственост);
 3. Становища и данни от експлоатационните дружества – ВиК, Енерго... (Издават се от съответното дружество след попълване на заявление по образец, документ за собственост и виза за проектиране);
 4. Геодезическо заснемане на терена;
 5. Геоложки и хидроложки проучвания на терена.

 

Проекти по специалности:

 1. Част „Архитектурна“;
 2. Част „Конструктивна“ + Оценка за съответствие (технически контрол);
 3. Част „В и К“ - водопровод и канализация;
 4. Част „Електро“;
 5. Част „ОВиК“ - отопление, вентилация и климатизация;
 6. Част „Енергийна ефективност“ + Оценка за съответствие;
 7. Част „Геодезическа“ (трасировъчен план и вертикална планировка);
 8. Част „ПБЗ“;
 9. Част „Паркоустрояване и благоустрояване“;
 10. Част „Пожарна безопасност“;
 11. Част „ПУСО“ (Проект за Управление на Строителните Отпадъци);
 12. Част „Технологична“ - при необходимост;
 13. Сметна документация (количествени сметки по всички части).

 

Сключване на предварителни договори с експлоатационните дружества – ВиК, Енерго и др. (извършва се от инвеститора след съгласуване на проекта по съответната част с дружеството).



Документът за собственост, визата за проектиране, проектната документация и предварителните договори от дружествата са достатъчни за издаване на строително разрешение на обекта. ТИС ГРУП ЕООД изготвя и допълнителни проекти в полза на клиента (инвеститора):

Допълнителни проекти

 1. Спецификации на дограма ( врати и прозорци);
 2. Ценообразуване и площообразуване;
 3. Благоустрояване и озеленяване, Площадково осветление, Поливна система;
 4. Проект за ограда;
 5. Проект за басейн;
 6. Охранителни инсталации, Система контрол на достъпа, Видеонаблюдение;
 7. Проект за улични инсталации (В и К, Ел и др.) - съгласуват се с дружествата.




Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Строително-търговска компания - ТИС ГРУП. Всички права запазени. © 2020 Карта на сайта.

Top